Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Opdrachtnemer The Colour Store – Demi Willemsen is een Salon en educatie/coaching platform gevestigd op de Kleijweg 10, 2635BR te Den Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73466484 0000. En is verantwoordelijk voor de  verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Demi Willemsen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, factuur en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Totstandkoming van de opdracht

2.1  Adviesgesprek kappersafspraak:
Voorafgaand aan de behandeling zal ik als haarstyliste duidelijk jouw verwachtingen bespreken. Aan de hand van jouw verwachting stel ik een helder en realistisch plan op inclusief een passende prijsafspraak. Jij als klant verbindt zich door hiermee akkoord te gaan, en dan zullen we de behandeling starten. De tarieven voor de behandelingen worden door mij als haarstyliste duidelijk vermeld op een voor jou zichtbare tarievenlijst op mijn website.

2.2 Coachtraject – Educatie – Trainings opdrachten
Voorafgaand wordt een plan samengesteld waarin de training of het coachtraject helder wordt omschreven. Als van toepassing zullen de tarieven zo veel mogelijk worden toegelicht.

  • 2.2.1. Als je als opdrachtgever akkoord gaat met het vooropgestelde plan dient er een aanbetaling gedaan te worden van 50% voorafgaand aan de training.
  • 2.2.2. Bij een akkoord op het vooropgestelde plan en het voldoen van de aanbetaling verklaart de opdrachtgever ook akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
  • 2.2.3. Als in de offerte voorwaarden worden opgenomen die conflicteren met de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de offerte leidend.
  • 2.2.4. De opdrachtnemer stelt de training en tarieven samen op basis van de waarde wat dit jou als opdrachtgever oplevert. Het kan zijn dat de opdrachtgever tijdens een trainingstraject extra aanvullingen wenst  die niet in het vooropgestelde plan zijn opgenomen. In dit geval zullen de te maken extra uren volgens een vast uurtarief in rekening worden gebracht.


2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht een opdracht te weigeren zonder daarbij nadere uitleg te geven.

 

3. Annulering

3.1 Annulering van (online) afspraak en wat bij niet komen opdagen?
Gemaakte (online) afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos alleen telefonisch worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

  • 3.1.2 Bij eerdere beëindiging van de samenwerking van een coachtraject of educatie training dan in het vooropgestelde plan omschreven is. Zal altijd de aanbetaling van 50% ingehouden blijven als verrekking met de al gemaakte uren.
 
4. Eigen risico – Aansprakelijkheid

4.1 Ik als haarstyliste ga er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit dat jij als  klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij jou als klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor jouw als klant ongewenste nevenverschijnselen, dien je dit vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar. Geeft u dit niet aan, is de behandeling geheel op eigen risico, en zijn de gevolgen voor eigen rekening.

4.2 Als opdrachtgever tijdens een coachtraject of educatieve training ben jij zelf verantwoordelijk voor de groei, en het verloop van het proces tijdens onze samenwerking. Ik zal je alle tools aanreiken wat zorgt voor groei. De resultaten zijn geheel voor eigen verantwoording. In geen enkel geval kan de Colour Store – Demi Willemsen aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten in persoonlijke groei of zakelijk succes.

 

5. Overmacht en ziekte

5.1 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

5.2 Bij ziekte of overmacht van mij als haarstyliste – coach of trainer op een ingeplande afspraak of trainingsmoment zijn er twee keuzes.
Er is een mogelijkheid een nieuw trainingsmoment in te plannen en dat de aanbetaling behouden blijft. Of er kan een keuze gemaakt worden om de gedane aanbetaling aan mij als opdrachtnemer terug te laten storten waardoor de overeenkomst ontbonden wordt.

5.3 De opdrachtgever kan bij ziekte van mij als opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen.

 

6. Portretrecht

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de gefotografeerde eindresultaten van kapsel/ kleuringen en processen tijdens een training, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. Waaronder, doch niet uitsluitend, zijn website en social media.

6.2 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient vooraf schriftelijk te worden gecommuniceerd met opdrachtnemer.

 

7. Klachten

7.1 Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht vragen hebben over deze algemene voorwaarden en de wijze waarop je gegevens gebruikt worden, dan kun je een e-mail sturen naar contact@demiwillemsen.info 

7.2 Mocht een kleur/geknipt kapsel niet naar wens zijn. Neem dan telefonisch of per mail contact op. Dan kijken we samen naar een oplossing. Hierbij zal ik als de klacht gegrond is naar mijn mening een passende oplossing zoeken. Met de mogelijkheid tot aanpassen/nakijken van een geknipt kapsel of gemaakte kleur. Echter is er geen mogelijkheid geld terug te ontvangen. De klant dient een klacht binnen 10 dagen na de haarbehandeling kenbaar te maken bij The Colour Store. A.d.h.v. de gevonden oplossing zal de knip of kleurcorrectie binnen twee weken plaats moeten vinden.